Cảm biến chuyển đổi (2)

Cảm biến điện quang (32)

Cảm biến hình ảnh (17)

Cảm biến sợi quang (11)